Celebrity Cipher Answer for 12/20/2019

“ACTGVT WYPC YJL UGVS, SYLT WYPC VGOTLV, KT CTGNW VY XSYJ WYPC VGOTLV GLN NYL’V NYPKV WYPCXTOZ.”  —HAT APKT

TODAY’S CLUE: U = P

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 12/20/2019”