Celebrity Cipher Answer for 01/17/2020

“XIGK KH MYTI LG KH LGUP LG KH DYTCP.  UZUIHLMTDF’P XYJU.  UZUIHLMTDF!  UZUD KH MUYIL TP XYJU.”  —YEITYDY CTKY

TODAY’S CLUE: Z = V

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 01/17/2020”