Celebrity Cipher Answer for 05/11/2020

“EI ZGI IHVIGBHU ZH BHJGIZKBHUPN LZHUIGRWK DIGBRL RY RWG MBKVRGN.  TWV B’X ZH RDVBXBKV.”  —KVIDMIH MZEFBHU

TODAY’S CLUE: J = C

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 05/11/2020”