Celebrity Cipher Answer for 03/30/2020

“ZHBRHOVBZVA UH UDV WYEJOL HW NJXN RHGFOYA.  SDYU YB JBZXVRJPOV JZHB DV SYA JB UDJA JBRGAUXL!”  —SJOOJYE ADYUBVX

TODAY’S CLUE: F = G

Continue reading “Celebrity Cipher Answer for 03/30/2020”